CMI                            

Custom Microwave Inc. (CMi) 成立于 1965 年,是设计和制造从 1 GHz 到 1THz 的高质量、高性能天线、馈源和组件的专家,在为空间和地面应用制造天线方面有着悠久的历史。其业务范围包括射频和机械工程、高精度加工、电铸和电镀以及射频和环境测试。